ნუტრიკაპის თმისცვენის საწინააღმდეგო კაფსულა

ID#

rekomendebulia Tmis cvenis winaaRmdeg sabrZolvelad, rogorc qalebSi, aseve mamakacebSi. misi naturaluri ingredientebiT mdidari formula xels uwyobs Tmis cvenis SeCerebas, aaqtivebs xelaxla amosvlas da zrdas. Semadgenloba:  siliciumiT da vitamin PP – თი მდიდარი მცენარეული ექსტრაქტი, ხელს უშლის თმის სწრაფ ირიგაციას. vit. B6 monawileobs keratinis formirebaSi, aZlierebs Tmas da ajansaRebs Tavis kans. rkina asocirebuli TuTiasTan sasicocxlod mniSvnelovania TmisTvis; Tmas xdis ufro Zliers da mdgrads, xels uwyobs Tmis cvenis prevencias.  vit.E avsebs formulas Tavisi daberebis sawinaaRmdego moqmedebiT. icavs Tmas. gamoyenebis wesi: miiReT dReSi ori kafsula sauzmis dros, saWmelTan erTad. nu gadaaWarbebT rekomendebul dozas. optimaluri Sedegis misaRwevad nutrikapis kafsulebi gamoiyeneT nutrikapis Tmis cvenis sawinaaRmdego seriis sxva produqciasTan erTad kombinaciaSi: Sampuni da losioni (ampulebi). rekomendebulia kafsulebis miReba 2 Tvis ganmavlobaSi, kursi saWiroebs gameorebas weliwadSi 2-jer (gansakuTrebiT stresul situaciebSi - dieta, Tambaqos weva, mSobiarobis Semdgomi periodi. (ar gamoiyenoT laqtaciis dros!)